CPPPaP Hlohovec

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie HlohovecO nás

História nášho poradenského zriadenia - Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Hlohovec

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie v lete dovŕšilo svojich 22 rokov. Je to čas, kedy sa dá zaspomínať aj zhodnotiť jeho pôsobenie v Hlohovci.

CPPPaP vzniklo 1. 7. 1997 s názvom Pedagogicko-psychologická poradňa Okresného úradu v Hlohovci a o rok neskôr 1. 9. 1998, mu pribudla sestra, v podobe Centra výchovnej a psychologickej prevencie Okresného úradu v Hlohovci. Obidve zariadenia od ich vzniku až po súčasnosť sídlia na Fraštackej ulici 4 v Hlohovci.

Prvým riaditeľom obidvoch subjektov bol PhDr. Vladimír Vachalík Csc., do júla 2000. Od 1. 7. 2000 až po súčasnosť je riaditeľkou CPPPaP PaedDr. Jana Gajarská.

Od obdobia vzniku dvoch poradenských subjektov, sa udialo veľké množstvo legislatívnych zmien a úprav. V roku 2004 sa zmenil zriaďovateľ a z Okresného úradu v Hlohovci prešli poradenské zariadenia pod zriaďovateľskú pôsobnosť Krajského školského úradu v Trnave.

Prvá legislatívna zmena, ktorá mala významný dopad na dva vzniknuté poradenské subjekty sa uskutočnila vstúpením do platnosti Školského zákona 245/2008 Z.z. Z dvoch subjektov, Pedagogicko psychologickej poradne a Centra výchovnej a psychologickej prevencie sa stal jeden - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie. Je zaradené do siete školských zariadení ako rozpočtová organizácia. Od 1. 1. 2013 sa zriaďovateľom stal Obvodný úrad v Trnave a ešte v tom istom roku od 1. 10. 2013 sa stal zriaďovateľom Okresný úrad Trnava - odbor školstva, až po súčasnosť.

Personálne obsadenie CPPPaP tvoria administratívni zamestnanci a odborní zamestnanci - psychológovia, špeciálni pedagógovia a špeciálny pedagóg - školský logopéd.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sídli v pekných priestranných a zmodernizovaných priestoroch, v budove, v ktorej sa na poschodí nachádza materská škola.

V uplynulých rokoch sa nám podarilo zrealizovať niekoľko Projektov, vďaka ktorým naše poradenské zariadenie mohlo byť materiálne zabezpečené aj zmodernizované. Medzi najvýznamnejšie patrili najmä projekty z Protidrogového fondu a projekt Univerzum. Projekty z Protidrogového fondu boli zamerané na prácu s rizikovou skupinou detí a elimináciu sociálnopatologických javov v okrese Hlohovec. V rámci týchto projektov sa podarilo zrekonštruovať a rozšíriť priestory, taktiež materiálne zabezpečiť a vybaviť Centrum do takej miery, aby mohlo poskytovať svoje služby na vysokej odbornej úrovni. Projekt Univerzum bol zameraný na vzdelávanie pedagógov a odborníkov pomáhajúcich profesií z troch krajov Slovenska a na materiálne vybavenie Centra.

Veľký podiel na materiálnom vybavení Centra, má aj náš zriaďovateľ - Okresný úrad - odbor školstva v Trnave. Bez jeho podpory by sa nám nepodarilo zrealizovať množstvo aktivít ani riešiť havarijný stav okien. Rozsiahla výmena a rekonštrukcia všetkých okien v Centre významne zvýšila kvalitu priestorov a znížila náklady.

V súčasnosti Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva poskytuje svoje odborné služby klientom od narodenia až po prípravu na povolanie, v súlade so Školským zákonom 245/2008 Z.z.
Kde nás nájdete?

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Fraštacká 4
920 01 Hlohovec

Tel: 033/ 74 269 88
Fax: 033 / 74 348 08

poradnask@centrum.sk