Centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie
Hlohovec

Kto Vám pomôže

Riaditeľ:

PaedDr. Jana Gajarská

Psychológovia:

Mgr. Alžbeta Lazíková
Mgr. Sláva Šatanková
Mgr. Pavol Hašan

Špeciálni pedagógovia:

PaedDr. Anna Vančová

Sociálny pedagóg:

Mgr. Eva Kamzíková

Úsek hospodárskych administratívnych a a ekonomických činností:

Mária Nemcová
Eva Táčovská

Centrum sa člení na dve oddelenia:

Oddelenie psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, terapie a poradenstva je zamerané najmä na psychologickú, poradenskú a preventívnu starostlivosť v oblasti optimalizácie osobnostného a vzdelávacieho vývinu detí a žiakov, starostlivosti o rozvoj ich nadania a eliminovania porúch psychického vývinu. Poskytuje tiež špeciálno-pedagogickú diagnostiku, reedukáciu a poradenstvo.

Oddelenie prevencie sociálno-patologických javov, osobnostného vývinu a kariérneho poradenstva sa zameriava predovšetkým na sociálnu, psychologickú a liečebno-výchovnú starostlivosť deťom ohrozeným sociálno-patologickými javmi. Svoju činnosť realizuje najmä prostredníctvom komplexného programu prevencie sociálno-patologických javov, nácviku sociálno-psychologických zručností či individuálnej resp. skupinovej diagnostiky.